ඔබත්

          ඔබගේ අධ්‍යාපනයේ

             විශිෂ්ටයෙකු වන්න 

            In your pursuit of knowledge,

            Strive for greatness in your acasemic journey

Untitled design (29)

ඔබගේ අධ්‍යාපනයේ කඩඉම් ජයගන්න

Leonardo_Diffusion_XL_online_class_students_boys_2

නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සකසා ඇත 

Model papers are created according to the school syllabus

 

NEW SYLLABUS

MODEL PAPERSL

WELCOME TO MODELPAPERSL

PRACTICE WITH MODEL PAPERS

TO ACHIEVE YOUR TARGETS 

ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහාත්, ඔබගේ ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමටත්

PAST PAPERS හා සමාන මෙම  MODEL PAPERS කර අධ්‍යාපනයේ කඩඉම් සාර්ථක

කර ගන්න 

ඔබට අවශ්‍ය නම් WhatsApp මාර්ගයෙන්ද මෙම Papers ලබාගත හැක.

About Us 

HURRY UP !!!!!

START TO REACH YOUR ACHIEVEMENT TARGETS BY DOING MODEL PAPERS

 • නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සකසන ලද ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර මෙහි ඇතුලත්ය.
 • සියළුම විෂයන්ට වෙන් වෙන් වශයෙන් ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සකසා ඇති අතර ඔබගේ දැනුම පරික්ෂ කිරීමටද මෙය මහඟු අවස්ථාවක් වනු ඇත.
 • Past Papers හා සමාන මෙය සකසා ඇති අතර පළමු, දෙවන, තුන්වන වාර සඳහා වෙන් වෙන් වශයෙන් සම්පුර්ණ විෂය නිර්දේශය ආවරණය වන පරිදි සෑම විෂයකටම අදාලව ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සැකස ඇත
 • මෙම Model Papers කිරීම තුළින් ඔබගේ දැනුම වැදී දියුණු වන අතර ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට සාර්ථක ලෙස පෙනී සිටීමටද හැකියාව ඇත. 
 • ඔබට WhatsApaa හෝ Email මාර්ගයෙන්ද මෙම ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත.
 • PDF FILE ලෙස ලබා ගත හැක.
Leonardo_Diffusion_XL_Generate_a_series_of_images_illustrating_3

දෙවරක් නොසිතා දැන්ම ඔබගේ දැනුම උරගා බලන්න. ඔබගේ දියුණුව අපි අපේක්ෂා කරන්නෙමු.

ඔබගේ ඉදිරි ගමනට සුභ පතන්නෙමු.

Leonardo_Diffusion_XL_online_class_students_boys_0

FIGHT WITH YOUR OWN KNOWLEDGE

ඔබගේ දැනුම හා ඔබම සටන් කරන්න

ජයගන්න 

Build up your knowledge 

          Build up your skills by doing more model papers.

          Prepare to do your school exams without any panic.

          We hope model papers can help you to win your future       

          education career.

Our Mission 

ආදරණීය දුවේ, පුතේ, 

තරගකාරී ලෝකය තුල අප සැම කාලයේ වේගයට අපගේ එදිනෙද වැඩ කටයුතු කර ගැනීමට පුරුදු වී සිටිමු. නොනවත්වා ගෙවෙන්නාවූ තත්පර, විනාඩි, පැය අපටද හොර ගමන් කරන මේ වකවානුවේ තරගකාරී ලෝකය හා උරෙන් උර ගැටීමට මෙන්ම ඔබගේ වෙහෙසකාරී ජිවන රටාවට පහසුවක් දෙන්නා සමඟම ඔබ උගත් දේ උරගා බැලීමටත් ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කිරීමටත් ගත් උත්සාහයක ප්‍රතිපලයකි මෙය.

ඉතිං, ඔබ ඔබගේ දැනුම හා සටන් කර උගත් දේ හොඳින් ධාරණය කර නොදත් දේ ඉගෙනගෙන අලුත් දේ සොයා බලා දැන ගැනීමට උත්සහ කරන්න. අපහා අත්වැල් බැඳ ඔබගේ ඉදිරි ගමන සාර්ථක කර ගන්න.

නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇති මෙම ප්‍රශ්ණ පත්‍ර පළමුවාරය, දෙවන වාරය සහ තුන්වන වාරයට අදාලව නිර්මාණය කර ඇත. මුළු විෂය නිර්දේශයම ආවරණය වන පරිදි සකසා ඇති නිසාත් ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට මෙන්ම විභාග වලට නොභියව මුහුණ දීමට මෙම MODEL PAPERS කර පුහුණුව ලබා ගන්න.

ඔබගේ අධ්‍යාපන ජිවිතයට අත්වැලක් වෙන්න අපහට හැකිවීම ගැන අපි සතුටු වෙමු. 

ඔබගේ දියුණුව අපි අපේක්ෂා කරන්නෙමු.

අධ්‍යාපනයේ විශිෂ්ටයෙකු වන්න

ඔබ සුදානම්ද?

MODEL PAPERS

 • නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සකසා ඇත.
 • පළමු,දෙවන, තෙවන වාර යනුවෙන් ප්‍රශ්ණ පත්‍ර බෙදා ඇත.
 • සියළුම විෂයන්ට අදාලව ප්‍රශ්ණ සකසා ඇත.
 • පළමු කොටස සහ දෙවන කොටස වශයෙන් ප්‍රශ්ණ පත්‍ර බෙදා ඇත.
 • සියලුම් පාඩම් ඇතුලත් කර ඇත.
 • ඔබගේ දැනුම ඔබටම සොයා ගැනීමට හැකියාවක් ඇත.
 • ඔබ උගත් දේ ඔබටම සොයා ගත හැක.
logo1 (2)

modelpaperl.com