7 ශ්‍රේණිය 

ඉතිහාසය ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සහ පිළිතුරු (Model papers with answers)

These question papers with answers have been crafted to align with the topics covered during the 1st, 2nd and 3rd terms. The set includes thress distinct question papers labeled 1,2 and 3. Each individual question paper is structured in to two sections, denoted as the first and second parts. 

පළමුවන, දෙවන සහ තුන්වන වාරයට අදාළ සියළුම පාඩම් ආශ්‍රිතව මෙම ඉතිහාසය ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සහ පිළිතුරු සකසා ඇත. 1,2,3 යනුවෙන් ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 3ක් සමඟ පිළිතුරු මෙහිදී ඔබට ලබා ගත හැක. එක ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක් පළමු සහ දෙවන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා ඇත.

1st Term Papers with answers